Prashasako ki Jankari 6/1/1979 to 6/1/1995

S No Prashasko ke naam Post From To
1 Shriman S.H.Japhari B.D.O 14/7/81 24/7/81
2 Shriman S.P.Mishra Saha.vistar Adhikari 24/7/811 3/8/81
3 Shriman S.R.Yadav B.D.O 3/8/81 19/12/81
4 Shriman G.L.Chhatralsal B.D.O 19/12/81 31/5/82
5 Shriman Hanumant Thakur Nayab Tehseeldar 31/5/82 25/6/82
6 Shriman S.K.Sacsena Nayab Tehseeldar 25/6/82 26/6/82
7 Shriman C.Ekka Nayab Tehseeldar 26/6/82 6/7/83
8 Shriman J.P.Shriwastav Nayab Tehseeldar 7/7/83 24/7/83
9 Shriman M.K.Jain Nayab Tehseeldar 25/7/83 24/10/83
10 Shriman Mahendra Thakur Nayab Tehseeldar 15/2/88 11/8/88
11 Shriman A.J.Kureshi Addi.  Tehseeldar 11/8/88 8/9/88
12 Shrimati Manorama Koshthi Nayab Tehseeldar 9/9/88 5/10/88
13 Shriman O.M.Shriwastav Nayab Tehseeldar 6/10/88 2/2/90
14 Shriman M.C.Maravi Nayab Tehseeldar 2/2/90 7/6/90
15 Shriman O.M.Shriwastav Nayab Tehseeldar 7/6/90 23/10/92
16 Shriman J.P.Shriwastav Nayab Tehseeldar 23/10/92 2/9/93
17 Shriman J.P.Agralwal Nayab Tehseeldar 2/9/93 30/7/94
18 Shriman M.C.Maravi Nayab Tehseeldar 30/7/94 6/1/95